Användare:    Lösen:

Navigation


STADGAR för Djäkneböle/Bjännsjö Idrotts & Fritidsförening

(Stadgar för utskrift)
Årsmöte 2017-02-28

Ändamål

§1

Föreningen, som är en ideell förening, har till uppgift att dels driva en bygdegård med bl.a samlingslokal, dels verka för en meningsfull fritid och samtidigt sträva efter ökad sammanhållning och samverkan mellan Djäkneböle och Bjännsjö med omnejd.

 

Bygdegården ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala inrättningar samt till organisationer och enskilda, som verkar i enlighet med rikets lagar.

 

För att främja sina ändamål ska föreningen vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

 

Medlemskap

§2

Medlemskap i föreningen kan erhållas av enskild person som vill främja föreningens verksamhet och syfte. Styrelsen ska föra medlemsförteckning.

 

 

Avgifter

§3

Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet eller av två på varandra följande medlemsmöten, till vilka medlemmarna kallats.

Medlemsavgiften ska inbetalas till DIFF före årsmötet.

 

 

Utträde

Uteslutning

§4

Medlem som ej i rätt tid inbetalt medlemsavgift, kan efter styrelsens beslut uteslutas ur föreningen. Medlem kan när som helst begära utträde ur föreningen.

 

 

Styrelsen

§5

Föreningens angelägenheter sköts av styrelsen. Föreningens styrelse bör bestå av minst fem ledamöter och två suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs växelvis för två år förutom ordförande som väls på 1 år. Styrelsen sammanträder när ordföranden finner det lämpligt eller då minst en av styrelsens ledamöter begär sammanträde. Styrelsen är beslutsför, när de närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst då lotten avgör.

Styrelsen skall också i tid till Bygdegårdarnas Riksförbund insända fastställd årsavgift samt övriga upplysningar som Riksförbundet infordrar.

Styrelsen äger med inteckning för gäld belasta föreningens fasta egendom, om styrelsens samtliga ledamöter är eniga om beslutet.

 

 

Revisorer

§6

Vid årsmötet utses två revisorer och två suppleanter.

Mandattiden för revisorerna är ett år.

 

 

Räkenskaper

§7

Räkenskaperna omfattar tiden 1 januari till 31 december. Senast 20 dagar före årsmötet överlämnas redovisningshandlingarna till revisorerna. Revisionsberättelsen lämnas till styrelsen senast 7 dagar före ordinarie årsmöte.


 

Årsmötet

§8

Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet ska meddelas medlemmarna minst 14 dagar före mötets hållande. Extra möte hålls, när styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt eller när 1/10 av förningens medlemmar så kräver i en skriftlig begäran till styrelsen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill ha behandlat. Varje medlem har en röst. Val och övriga frågor avgörs genom öppen omröstning om inte sluten begärs. Votering vid personval ska ske med slutna sedlar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid val avgör lotten.

 

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

·         Val av ordförande för mötet.

·         Val av sekreterare för mötet.

·         Fastsällande av röstlängd.

·         Val av två justeringsmän som jämte ordföranden justerar föreningens årsmötesprotokoll.

·         Godkännande av kallelse / dagordning.

·         Föredragning av föreningens verksamhetsberättelse.

·         Styrelsens redovisningar över det gångna räkenskapsåret.

·         Revisorernas berättelse.

·         Beslut om ansvarsfrihet.

·         Fast ställande av budget, verksamhetsplan och beloppsgräns för oförutsedda utgifter.

·         Fastställande av årsavgift.

·         Beslut om eventuella arvoden.

·         Val av ordförande.

·         Val av kassör.

·         Val av styrelseledamöter och suppleanter till dessa.

·         Val av revisorer och suppleanter till dessa.

·         Val av ombud och suppleant till bygdegårdsdistriktets stämma.

·         Val av valberedning.

·         Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen senast 7 dagar före årsmötet.

·         Vid årsmötet väckta frågor.

 

 

Extra medlemsmöte

§9

På extra medlemsmöte får endast behandlas de ärenden som angivits i kallelse.

 

 

 

§10

Beslut om ändringar i stadgar eller likvidation fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte. Beslutet ska för att vara gällande ha biträtts av minst 2/3 av närvarande medlemmar.

 

 

Upplösning

§11

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar överlämnas till en annan lokal förening eller organisation inom byarna Djäkneböle och Bjännsjö med omnejd för främjandet av föreningens ändamål eller kan årsmötet besluta om annat lämpligt förfarande.

 

 

Firmatecknare

§12

Föreningens firma tecknas av inom styrelsen utsedda personer Firmatecknare är ordförande eller kassör var och en för sig. Firmatecknare äger rätt att företräda externt, ex mot tredje man, bank eller annat finansinstitut samt inför domstolar eller myndigheter. Firmatecknare har rätt att ingå bindande avtal för föreningen i ärenden beslutats av styrelsemöte. Styrelsen kan när som helst återkalla bemyndigandet att teckna föreningens firma. Styrelsen kan endast avyttra eller belåna fastighet eller annan fast egendom efter beslut vid årsmötet.